Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide

Trešdiena, 20 Decembris 2017 11:01

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktore Dace Vilkena no 3. līdz 8.decembrim piedalījās Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 3.atbalstāmās darbības –“Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un/vai citās ES dalībvalstīs” programmas “Projekta mērķa grupas stažēšanās citās ES dalībvalstīs izglītības nozarē, skolvadības jomā".

 

Stažēšanās programmas laikā tika iepazīta profesionālās izglītības mācību vide Portugālē. Tika apmeklēti desmit mācību centri un iestādes, tajā skaitā modernas, atbilstošas darba devēju prasībām iekārtotās mācību laboratorijas, mācību procesā izmantotās iekārtas un aprīkojums, pētīta to noslodze. Iepazīta uzņēmumu darba organizācija un vadība, struktūra, kultūra un tradīcijas. Izpētīts izglītības piedāvājums – tālākizglītība, pilnveide, neformālās, ārpus formālajā izglītībā iegūto kompetenču novērtēšana, formālās izglītības programmas. Novērtēts organizāciju ārējais tēls. Pētītas mārketinga koncepcijas, izmantoto metožu izvēles pamatojumi un atdeves no veiktajām aktivitātēm.

Programmas laikā notika aktīvas diskusijas ar kolēģiem par iegūto pieredzi salīdzinājumā ar Latvijas izglītības piedāvājumu un resursiem. Iegūtas atziņas:

 

Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā īstenotais izglītības piedāvājums ir konkurētspējīgs ne tikai Latvijas, bet arī ārpus Latvijas robežām.

 

Uzsāktais darbs pie izcilības (ekselences) centra izveides atbilstoši nozares pieprasījumam – ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru profesijām, notiek veiksmīgi un būs vērtīgs ieguvums nozares darba devējiem.

 

 

Tika iegūti kontakti ar mācību centriem, lai turpmāk veidotu aktīvu sadarbību, iesaistītos kopīgos projektos, organizētu izglītojamo apmaiņas programmas.

Paldies projekta darba grupai par iespēju gūt profesionālu pieredzi un ierosmi turpmākajam darbam! 

Lasīts 1991 reizes

Mūsu partneri

Visi ar kuriem sadarbojamies